شهروند هزاره ی سوم

یادداشت شماره 12:

چقدر این یکشنبه-7شهریور طولانی و کشدار شده!

امروز فک کردم باید 8ام باشه!دیدم ای دل غافل!هنوز که 7امه!پس کی قراره تمام بشه؟؟احساس کردم دو سه روزه دارم:امروز،یکشنبه،7ام شهریور ماه رو میبینم!

خانم گالوا