شهروند هزاره ی سوم

من تو را با همه ی مهر به آبان دادم

مهربان باش که پائیز بهارت گردد

خانم گالوا