شهروند هزاره ی سوم

یادداشت شماره 47:

خب به طور کلی وضعیت خاک بر سرانه ای دارن بعضی زندگی ها...یا بهتر بگم وضعیت خاک بر سرانه ای دارن بعضی از آدما.

#دهن های فضلاب طور

خانم گالوا