شهروند هزاره ی سوم

امتحانات سخت...بد...اینا یه طرف،خبر کوچ اجباری هم یه طرف:(

خانم گالوا