شهروند هزاره ی سوم

عشق یعنی صبر در هنگام خشم....

کاش بعضی از خرده اعتقاداتم کم کم رنگ نبازه...

خانم گالوا