شهروند هزاره ی سوم

نمیرم نمایشگاه کتاب.امتحان دارم.میان ترمای قبلیم که خراب کردم.این سه تا میان ترم مونده رو هم که آماده نیستم.از نظر خودم،نفس کشیدنم موضوعیتی نداره.
خانم گالوا