شهروند هزاره ی سوم

27 مارس1998....جمعه.شهرX
حالا:یکی از روزهای یکی ازماه های سال2016....همان شهر...