شهروند هزاره ی سوم

برای من:

روز شنبه ساعت10 صبح و قبلتر و یا بعدترش،تازه میتونم کدها رو بنویسم با اطمینان!


خانم گالوا