شهروند هزاره ی سوم

یادداشت شماره 13:

بعضی ها ظاهرا خعلی روشنفکرن و کلا همه چیزو ظاهرا فقط با تایید نهایی عقل سلیم میپذیرن!این روشنفکران مدافع حقوق بشر و آزادی بیان،که از دور که میان هی کلمه ی تناقض تناقض تو ذهن آدم تداعی میشه،اصولا نمیفهمن که توهین به کسی که برای گروه کثیری قابل احترام و مقدسه خودش یه نوع نقض حقوق بشره محضه!البته بشر داریم تا بشر!اعتقاد داریم تا اعتقاد

+!وقتی پیغمبر دینی به نام اسلام کاریکاتور میشه آزادی بیانه!اما وقتی......

البته، دلسوزی هم نیست....

خانم گالوا